Berkelland/Haaksbergen

Algemene Ledenvergadering Groei & Bloei Berkelland/Haaksbergen

Datum : 14 maart

Tijdstip : 19.30 uur

Locatie : Kerkemeijer, Borculo

Verslag : Willem van der Heeden

Aanwezig:  29 personen

 

1. Opening/Welkom

Om 19.30 uur opent Jeroen Moes de vergadering en heet iedereen welkom. De agenda wordt doorgenomen. Koffie en thee wordt tijdens de ledenvergadering aangeboden. Dit geldt ook voor het informele deel met hapje en drankje. Alleen leden hebben stemrecht.

2. Vaststellen verslag

Het verslag van 15-03-22 wordt doorgenomen en goedgekeurd.

3. Terugblik 2022

Er stonden evenals het jaar ervoor heel wat activiteiten op het programma van 2022. De start was met een cursus bodemkunde en het lukte om – ondanks corona - Gardenista door te laten gaan. Gelukkig had de OTW veel deelnemers evenals de ruilbeurzen. Eindelijk kon ook de vrijwilligersdag weer eens worden georganiseerd. Naast meerdere andere activiteiten waren er grote successen voor de Kerstshow en de Mooie Spullenbeurs.

4. Financieel verslag 2022 en begroting 2023

De penningmeester geeft een duidelijk financieel overzicht van het afgelopen jaar en een begroting voor het komend jaar. Er is een klein negatief resultaat gerealiseerd, vooral door de vrijwilligersdag. Maar het belangrijkste is dat er leuke zaken worden georganiseerd waar de mensen warm voor lopen. Er is op dit moment nog een mooi banksaldo voorhanden. De begroting is gezond met zoveel mogelijk activiteiten.

De vergadering is akkoord met de begroting voor 2023 en verleent het bestuur decharge voor het gevoerde financiële beleid over het afgelopen jaar, gezien het verslag van de kascontrolecommissie.

5. Kascontrolecommissie

Ina Kraal en Peter van der Vondervoort hebben afgelopen jaar de controle uitgevoerd. Volgende keer zullen Ina Kraal en Herman Scharenberg de kascontrolecommissie vormen en reserve wordt Christien Muskens die dan volgend jaar het stokje van Ina over gaat nemen.

6. Wat gaan we doen in 2023

Er wordt gewerkt aan de zichtbaarheid van GBBH: Thea Klein Wiecherink + Dorien Moes houden zich hiermee bezig. De cursus Klimaatadaptatie is reeds uitgevoerd waarvoor veel belangstelling was. In juni volgt nog een terugkomdag.

Er worden diverse lezingen verzorgd met op 30 maart ”Great Gardens in Cornwall”.

De Paasworkshop 1 april: er zijn nog plaatsen vrij.

Voorjaarsruilbeurs wordt gehouden bij Herman en Yvonne Scharenberg op 15 april.

Helaas is er op 24 en 25 mei geen Gardenista bloemschikken; er wordt wel een finale georganiseerd waarbij Dika en Ina Postel in Appeltern zullen meedoen. Nadere informatie volgt via Nieuwsflits.

Verder de Slachtvisite Noordijk, Kerstshow, enz. zie verder het jaarprogramma.

Helaas gaat het Lenteweekend ook in 2023 niet door. De Tuinreizen stoppen jammer genoeg als er geen nieuwe organisatoren komen.

Aan alle leden de vraag wat voor cursus zij graag zouden willen zien. Gewoon ideeën insturen naar GBBH!

7. Afscheid vrijwilligers

Door Jeroen wordt afscheid genomen van vrijwilligers: fijn wat de 6 vrijwilligers allemaal voor de vereniging hebben gedaan:

Christien Emsbroek, 35 – 40 jaar bloemschikken, workshop + penningmeester workshop en Marianne Ezendam 15 jaar workshop: de workshopcommissie blijft gelukkig gevuld. Beiden hartelijk bedankt.

Martina Groothuis is al vanaf 2004 betrokken (start met stage) en Peter van der Vondervoort vanaf 2008 bij de organisatie van de tuinreizen: zij hebben heel mooie reizen georganiseerd. Op dit moment is nog niet duidelijk hoe het bestuur verder gaat met de tuinreizen. Beiden hartelijk bedankt voor jullie inzet! Ervaringen van André met de tuinreizen en de organisatie door Martina en Peter worden door hem gedeeld. Peter deelt ook zijn avonturen en anekdotes.

Ada Willemsteijn is al heel lang betrokken als coördinator van de workshopcommissie en als bestuurslid van de afdeling. We zijn allemaal heel blij wat zij voor de afdeling heeft gedaan. Respect wordt ook voor Leen uitgesproken die haar sterk heeft ondersteund. Als voorbeeld wordt genoemd dat het Lenteweekend niet zonder Leen had kunnen worden georganiseerd.
Beiden hartelijk bedankt.

Marcel Borkus stopt met Lenteweekend maar gaat door met de Workshopcommissie. Hij is er vanavond niet maar de bloemen worden bij hem thuis bezorgd.

8. Rondvraag

De familie Plijnaer kwam later omdat het adres van Kerkemeijer verkeerd was aangegeven.

Er zijn geen verdere vragen.

9. Sluiting

Om 20.25 uur sluit de voorzitter de vergadering.

Daarna volgt het informeel samenzijn met hapje en drankje onder het vertonen van vele foto’s van tuinen, workshops en tuinreizen.