Berkelland/Haaksbergen

Tijdens de jaarvergadering van 12 maart 2024 is afscheid genomen van André Groothuis. André was vanaf september 2020 penningmeester van onze afdeling. Voorzitter Jeroen Moes bedankt hem hartelijk voor de voortreffelijke wijze waarop hij het penningmeesterschap heeft ingevuld en de waardevolle inbreng die hij in het bestuur heeft gehad. Zijn zorg voor het op orde houden van de afdeling en het verrichten van alle noodzakelijke formaliteiten gingen hem goed van de hand en waren waardevol. André's betrokkenheid ging ook verder dan zijn verantwoordelijkheden; hij stond altijd klaar om zijn kennis te delen en collega-bestuursleden te ondersteunen. We bedanken André voor zijn inzet en toewijding.

Door het vertrek van André zijn we op zoek naar een nieuw bestuurslid met financiële expertise. De ideale kandidaat voor het bestuur is niet alleen op financieel vlak bekwaam, maar voelt zich ook betrokken bij de passie van Groei&Bloei.

 

Een korte foto impressie met het aftreden van penningmeester André Groothuis.

Algemene Ledenvergadering Groei & Bloei Berkelland/Haaksbergen

Datum : 12 maart 2024

Tijdstip : 19.30 uur

Locatie : Kerkemeijer, Borculo

Verslag : Willem van der Heeden

Aanwezig:  24 personen

 

1.   Opening/Welkom

Om 19.30 uur opent Jeroen Moes de vergadering en heet iedereen welkom. De agenda wordt doorgenomen. Koffie en thee en een drankje wordt tijdens de ledenvergadering aangeboden.

2.   Vaststellen verslag 14 maart 2023

Het verslag van 14-03-23 wordt doorgenomen en goedgekeurd.    

3.   Terugblik 2023

Er stonden evenals het vorige jaar weer heel wat activiteiten op het programma van 2023. De start was het boekje met het jaarprogramma. De activiteiten begonnen met een cursus klimaatadaptatie. Gedurende het jaar volgden o.a. bloemschikken met de oostelijke kampioenschappen, de plantenruilbeurzen, het open tuinenweekend, het oogstfeest, het schoolproject Ruurlo, de tuinkeuringen in Borculo en Ruurlo, bezoek Zonnebeek, de slachtvisite, de mooie spullenbeurs, de kerstshow, de kerst workshop, enz. Verder is de PR-commissie druk geweest met het promoten onze activiteiten. We zullen meer aandacht nog gaan besteden aan de social media omdat dit nodig is om meer jongeren te bereiken voor de toekomstige ontwikkeling van onze afdeling.

4.   Financieel verslag 2023 en begroting 2024

De penningmeester geeft een duidelijk financieel overzicht van het afgelopen jaar en een begroting voor het komend jaar. Er is een negatief resultaat gerealiseerd van € 1.281,38; vooral door de advertenties in de lokale kranten. Maar het belangrijkste is dat er leuke zaken worden georganiseerd waar de mensen warm voor lopen. Er is op dit moment nog een banksaldo voorhanden van € 24.128,23.

De vergadering is akkoord met de rekening voor 2023 en verleent het bestuur decharge voor het gevoerde financiële beleid over het afgelopen jaar, gezien het verslag van de kascontrolecommissie.

De begroting is gezond met veel activiteiten. Door een andere drukker voor de boekjes te kiezen kan de begroting met een klein negatief saldo van € 870,-- worden afgesloten. De ledenvergadering is akkoord.             

5.   Kascontrolecommissie

Ina Kraal en Peter van der Vondervoort hebben afgelopen jaar de controle uitgevoerd. Volgende keer zullen Ina Kraal en Herman Scharenberg de kascontrolecommissie vormen en reserve wordt Christien Muskens die dan volgend jaar het stokje van Ina over gaat nemen. Anita Heerink meldt zich aan als nieuwe reserve voor de kascontrolecommissie. Fijn dat het zo lukt, anders hadden we vrijwilligers moeten aanwijzen!

6.   Wat gaan we doen in 2024

Ook dit jaar bieden we weer een mooi programma aan.

Wat betreft de tuinreis: de bus is nu voor de helft gevuld; er kunnen dus nog mensen zich aanmelden. We organiseren diverse lezingen. Voor het OTW dit jaar zijn ca. 20 tuinen aangemeld om te bezoeken. De ruilbeurzen en de tuinkeuringen gaan dit jaar ook gewoon door. Met de aanmeldingen voor het bloemschikken gaat het redelijk goed: 2 groepen zijn nog niet helemaal gevuld; er kunnen zich dus nog meer deelnemers aanmelden.

Ina meldt dat zij een workshop kruiden heeft gevolgd; deze was erg leuk: thee en wijnkruiden. Zij verstrekt de gegevens om te kijken of wij die ook kunnen programmeren.

Bestuurlijk valt er dit jaar wel een flink gat: na het vertrek van de penningmeester blijven er op dit moment nog 3 leden over; dit moet wel verder worden aangevuld om een organiserende afdeling te kunnen blijven. Als bestuur zijn we al een tijd aan het zoeken, maar tot nu toe zonder succes.

Martina: hele gebieden krijgen niet onze informatie doordat in de editie Hof van Twente niet onze informatie en advertenties worden opgenomen. Diepenheim hoorde vroeger ook bij de afdeling Neede. Hoe kunnen we die bereiken? De leden krijgen natuurlijk wel de nodige informatie maar de niet-leden zijn zo van informatie verstoken. Ter gelegenheid van het bezoek van de nieuwe landelijke directeur van G&B, Femke Lampe, zal het bestuur deze problematiek aankaarten.

7.   Afscheid penningmeester André

Door Jeroen wordt afscheid genomen van André als penningmeester: bedankt voor jouw kennis, ervaring en activiteiten op het gebied financiën. André heeft vanaf 2020 geholpen het nieuwe bestuur verder te brengen en een goed financieel beleid gevoerd. Hij krijgt een bos bloemen en een Welkoopbon. Een oproep wordt gedaan aan de leden om zich aan te melden als nieuwe penningmeester of met een suggestie te komen voor een geschikt persoon.

8.   Rondvraag

Martina: er zijn best veel mensen die alleen overdag nog ergens heen kunnen gaan; zou het niet handig zijn om een middagprogramma te maken? Wellicht kan de PR-commissie zich daarover buigen.

Er zijn geen verdere vragen.

9.   Sluiting

Om 20.20 uur sluit de voorzitter de vergadering en bedankt alle leden voor hun aanwezigheid en inbreng.

Daarna volgt het informeel samenzijn met een drankje.