Berkelland/Haaksbergen

Extra ALV op 22 september. Zie ook agenda

Er zal op deze Algemene ledenvergadering een nieuw bestuur gekozen worden.

Meer informatie volgt zo spoedig mogelijk.

Bestuursformatienieuws.

Beste mensen,

Op 11 mei stuurde het afgetreden bestuur u een mail met achtergrondinformatie over de ontstane bestuurscrisis en dat er gelegenheid is voor nieuwe bestuursleden om de draad op te pakken om de afdeling te laten voortbestaan. Naar aanleiding daarvan heeft een aantal mensen elkaar opgezocht en de mogelijkheden voor de vorming van een nieuw bestuur besproken. Zij zijn tot de slotsom gekomen dat de afdeling zó waardevol is met alle ontwikkelde activiteiten dat deze niet verloren mag gaan. Daarom is een 5-tal leden bereid gevonden om een bestuursfunctie te aanvaarden en daarmee een nieuwe schwung te geven aan de afdeling. We komen met een voorstel voor de volgende bestuurssamenstelling:

  • Jeroen Moes, voorzitter
  • Elly Roelvink, secretaris
  • André Groothuis, penningmeester
  • Ada Willemsteijn, lid
  • Willem van der Heeden, (tijdelijk) lid met een coachende rol voor het nieuwe bestuur

Hierbij informeren wij u over onze voorstellen voor de invulling van de bestuursfuncties en zijn van plan om medio september 2020 een bijzondere ledenvergadering bijeen te  roepen (als de coronamaatregelen dat dan al toelaten). Zij krijgen de gelegenheid om van te voren tegenkandidaten naar voren te schuiven en vervolgens om tijdens de bijeenkomst te stemmen over alle voordrachten. Wij zouden het erg op prijs stellen als er nog meer kandidaten zich aandienen!
Zodra de extra ALV is georganiseerd zullen we u nader berichten over de agenda en locatie. Na deze vergadering kan het nieuw gekozen bestuur pas echt aan het werk. In de tussentijd zal Willem van der Heeden als contactpersoon fungeren voor het beoogde nieuwe bestuur.

Wij hopen op deze wijze de bestuurscrisis te kunnen bezweren en daarmee het voortbestaan van onze afdeling veilig te stellen.
Uw ideeën en suggesties blijven welkom op wnheeden(at)xs4all.nl

Met vriendelijke groet,
Willem van der Heeden
M 0650214399