Berkelland/Haaksbergen

ALV 22 sept. Aanmelden a.u.b.

Beste leden en belangstellenden,
Half augustus bent u geïnformeerd over de bijzondere Algemene ledenvergadering op 22 september a.s. Inmiddels is duidelijk geworden dat de verwachte versoepelingen van de coronamaatregelen niet doorgaan. Dit betekent dat we een lijst met deelnemers aan de ALV moeten overleggen en dat de zaal op dat aantal deelnemers moet worden ingericht. Wij verzoeken u zich z.s.m. als deelnemer op te geven; liefst vóór 18 september via het mailadres info(at)berkelland.groei.nl. Uw aanwezigheid is voor het nieuwe bestuur van belang om de draad gemotiveerd op te kunnen pakken!
Graag tot op de vergadering.

H.C.R. Prinsen

Eibergseweg 13

7273SP Haarlo

Met vriendelijke groet,
Willem van der HeedenExtra ALV op 22 september. Zie ook agenda

Er zal op deze Algemene ledenvergadering een nieuw bestuur gekozen worden.

Voor meer informatie zie informatie hieronder en in de agenda.

 Brief aan de leden 15 augustus 2020

Beste leden van Groei en Bloei Berkelland / Haaksbergen,

U bent de laatste maanden enkele keren geïnformeerd over de ontstane bestuurscrisis en over de wijze waarop wij denken daar op in te moeten spelen met als doel om de afdeling te laten voortbestaan. Een 6-tal leden heeft zich bereid getoond om een bestuursfunctie te aanvaarden. Graag zouden wij vanuit de leden meer kandidaat bestuursleden aangemeld zien. Het is van belang dat er weer een formeel bestuur komt dat besluiten kan nemen. Zoals in de statuten geregeld is nodigen wij u daarom uit voor een bijzondere Algemene Ledenvergadering (ALV) op

22 september 2020 om 20.00 uur

HCR Prinsen, Eibergseweg 13, 7273 SP Haarlo

U bent vanaf 19.30 uur welkom zodat er tijd is om de registratie van de leden rustig te laten verlopen en dat wij om 20.00 uur de vergadering kunnen starten.

In verband met de coronamaatregelen is het belangrijk om daarbij afstand te bewaren; de grote zaal van Prinsen wordt daarop ingericht. Registratie van de formeel ingeschreven leden (graag G&B-pasje tonen) is van belang omdat alleen zij stemrecht hebben.

U wordt van harte uitgenodigd om tegenkandidaten naar voren te brengen. Tijdens de bijeenkomst wordt gestemd over alle voordrachten. De voordrachten verwachten wij vóór 7 september a.s. zodat een introductie kan worden voorbereid. Indien er geen tegenkandidaten zich melden komen we met het voorstel voor de volgende bestuurssamenstelling:

 • Jeroen Moes, voorzitter
 • Elly Roelvink, secretaris
 • André Groothuis, penningmeester
 • Ada Willemsteijn, lid
 • Alexandra Roelink, lid
 • Willem van der Heeden, (tijdelijk) lid met een coachende rol voor het nieuwe bestuur

De volgende agendapunten komen tijdens de ALV aan de orde:

 • Opening en mededelingen
 • Belang formeel bestuur (lering trekken uit de bestuurscrisis)
 • Voorstellen van alle kandidaat bestuursleden (ook de later aangemelde)
 • Stemming m.b.t. kandidaat bestuursleden en vastleggen conclusies
 • Rondvraag en sluiting
 • Afsluiting met drankje

Na deze vergadering kan het nieuw gekozen bestuur pas formeel aan de slag. In de tussentijd zal Willem van der Heeden als contactpersoon fungeren voor het beoogde nieuwe bestuur.

Wij hopen op deze wijze de bestuurscrisis te kunnen bezweren en daarmee het voortbestaan van onze afdeling veilig te stellen. Uw ideeën en suggesties blijven welkom op info(at)berkelland.groei.nl.

Met vriendelijke groet,

Willem van der Heeden

 

PS

Een aandachtspunt is nog de bereikbaarheid van onze leden. U krijgt deze brief per post omdat van 78 leden bij ons geen emailadres bekend is. De kosten zijn hoog en het is veel werk om u op deze wijze te blijven informeren. U zou ons enorm helpen als u uw emailadres door wilt geven op info(at)berkelland.groei.nl.Bestuursformatienieuws.

Beste mensen,

Op 11 mei stuurde het afgetreden bestuur u een mail met achtergrondinformatie over de ontstane bestuurscrisis en dat er gelegenheid is voor nieuwe bestuursleden om de draad op te pakken om de afdeling te laten voortbestaan. Naar aanleiding daarvan heeft een aantal mensen elkaar opgezocht en de mogelijkheden voor de vorming van een nieuw bestuur besproken. Zij zijn tot de slotsom gekomen dat de afdeling zó waardevol is met alle ontwikkelde activiteiten dat deze niet verloren mag gaan. Daarom is een 5-tal leden bereid gevonden om een bestuursfunctie te aanvaarden en daarmee een nieuwe schwung te geven aan de afdeling. We komen met een voorstel voor de volgende bestuurssamenstelling:

 • Jeroen Moes, voorzitter
 • Elly Roelvink, secretaris
 • André Groothuis, penningmeester
 • Ada Willemsteijn, lid
 • Willem van der Heeden, (tijdelijk) lid met een coachende rol voor het nieuwe bestuur

Hierbij informeren wij u over onze voorstellen voor de invulling van de bestuursfuncties en zijn van plan om medio september 2020 een bijzondere ledenvergadering bijeen te  roepen (als de coronamaatregelen dat dan al toelaten). Zij krijgen de gelegenheid om van te voren tegenkandidaten naar voren te schuiven en vervolgens om tijdens de bijeenkomst te stemmen over alle voordrachten. Wij zouden het erg op prijs stellen als er nog meer kandidaten zich aandienen!
Zodra de extra ALV is georganiseerd zullen we u nader berichten over de agenda en locatie. Na deze vergadering kan het nieuw gekozen bestuur pas echt aan het werk. In de tussentijd zal Willem van der Heeden als contactpersoon fungeren voor het beoogde nieuwe bestuur.

Wij hopen op deze wijze de bestuurscrisis te kunnen bezweren en daarmee het voortbestaan van onze afdeling veilig te stellen.
Uw ideeën en suggesties blijven welkom op wnheeden(at)xs4all.nl

Met vriendelijke groet,
Willem van der Heeden
M 0650214399